Đồng Văn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII)

0
6779

 

Đoàn nghệ thuật Hoa lê trắng chào mừng Hội nghị

 

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, Đảng bộ huyện  Đồng Văn tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Sau 15 năm tổ chức thực hiện, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đang từng bước được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong mười năm qua bình quân đạt 12,5%/năm. Kết cấu hạ tầng như đường liên thôn,liên bản, đường đến các xã được làm mới hoàn thiện, trụ sở xã, trường học, trạm y tế đã được xây dựng kiên cố. Sản xuất nông lầm nghiệp tăng từ 26,5% năm 1998 lên 69,24% năm 2012. Về văn hóa, năm 1998 toàn huyện mới có 100 gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, đến năm 2012 đã có 9.500 gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, nhiều gia đình quanh năm thiếu đói, nay đã thoát nghèo và vươn lên làm giầu.

 

Các phong trào xây dựng làng bản văn hóa, giữ gìn các phong tục tập quán tốt đẹp, giữ gìn các làng nghề truyền thống được đẩy mạnh và phát triển thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

 

 

Đồng chí Hoàng Trung Luyến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Luyến – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Đồng Văn 15 năm qua và nhấn mạnh những vấn đề cần quan tâm để tiếp tục đưa Nghị quyết của Đảng đến gần hơn với đời sống của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

 

 

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII

 

Tổng kết hội nghị Đảng bộ huyện Đồng Văn đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng.